Κυριακή, 12 Ιουνίου 2016

Ημερήσια διάταξη ΔΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ 13/06/2016


ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.                
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σας προσκαλούμε να πάρετε μέρος στην 198η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., που θα πραγματοποιηθεί την 13η Ιουνίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στα γραφεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. στην οδό Καρόλου αριθ. 1-3 (6ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων).  
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Έγκριση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της δέκατης (10ης) Εταιρικής χρήσης (01.01.2015-31.12.2015) της εταιρείας ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε και της οικείας διαχειριστικής έκθεσης και υποβολή τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση της δέκατης (10ης) εταιρικής χρήσης.
Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
«Θέμα 1ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών-Ελεγκτών για τον έλεγχο των ενδιάμεσων και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων έτους/χρήσης 2016 της εταιρείας και καθορισμός της αμοιβής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 2 του Ν. 3429/2005, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3899/2010.
Θέμα 2ο: Διάφορα Θέματα-Ανακοινώσεις»..
Πρόσβαση της Εταιρείας στην Υπηρεσία Internet Banking της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.».
Έγκριση συμπλήρωσης/τροποποίησης του ενιαίου προσοντολογίου περιγραφής των θέσεων εργασίας των Προϊσταμένων Διευθύνσεων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 195/2/24-05-2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση διενέργειας ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού «για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των Αυτοκινητοστασίων Αθηνών, Πατρών και  Θεσσαλονίκης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.».
Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις