Τρίτη, 7 Αυγούστου 2018

Hμερήσια διάταξη ΔΣ ΟΣΕ 09-08-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Σ.Ε, που έχει οριστεί για την 09 Αυγούστου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στα Γραφεία του ΟΣΕ στην οδό Καρόλου 1-3 (8ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων).
Στην περίπτωση κωλύματός σας, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου (Τηλ.: ).

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1111
 
1.- Συγκρότηση Πειθαρχικών Συμβουλίων για το έτος 2018.
           (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΔΑΔ)

2.-Άδεια άνευ αποδοχών Θωμά Αρβανίτη.  
          (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΔΑΔ)

3.-Μετάταξη υπαλλήλου της ΣΤΑΣΥ στον ΟΣΕ.          
          (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΔΑΔ)

4.-Αναμόρφωση του Γενικού Κανονισμού Κίνησης του ΟΣΕ.
          (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΚ)

5.-Ανάθεση της προμελέτης χάραξης από Θεσ/κη- Αμφίπολη – Ν. Καρβάλη.
          (ΑΡΜΟΔΙΟΣ.:  ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ)
6.-Λήψη απόφασης για την ματαίωση σχετικά με τον ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό (αρ. ΕΣΗΔΗΣ 39050) με αριθμό διακήρυξης 16031/03.04.2017 που αφορά το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης τριάντα τεσσάρων (34) Ισόπεδων Διαβάσεων (Ι.Δ.) του ΟΣΕ με ανθρώπινο δυναμικό».
          (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)    (ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ 31-7-2018)
7.-Ανακοινώσεις
α) Ενημέρωση για την Έγκριση του Επιχ. Σχεδίου 2018-2022.
 (θα μοιρασθεί το Επιχειρησιακό Σχέδιο για έγκριση στο επόμενο Δ.Σ.)
          (ΑΡΜΟΔΙΟΣ.:  ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ)

β)Ενημέρωση για τα κρίσιμα τμήματα της σιδ/κής γραμμής και τον αριθμό εργολαβιών     συντήρησης και καθαρισμού της σιδ/κής γραμμής.  
         (ΑΡΜΟΔΙΟΣ.:  ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ)

γ) Ενημέρωση για νέα διοικητική διάρθρωση του ΟΣΕ.  (Οργανόγραμμα) 
        (ΑΡΜΟΔΙΟΣ.:  ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ              ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ