Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018

Επιστολή Σ.Π.Α.Π προς τον ΟΣΕ για την περικοπή του 25%

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (Σ.Π.Α.Π.) 
ΤΜΗΜΑ Π.Ο.Σ. – Ε.Κ.Π. 

ΑΘΗΝΑ, 09/5/2018 
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 439 

ΠΡΟΣ:
1. Πρόεδρο ΔΣ/ΟΣΕ – κ. Γεώργιο Κακουλάκη. 
2. Διευθύνοντα Σύμβουλο ΟΣΕ – κ. Παναγιώτη Θεοχάρη.

Κύριοι,

Όπως γνωρίζετε, εργαζόμενοι μέλη του Σωματείου μας έχουν ασκήσει ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών κατά της εταιρείας ΟΣΕ ΑΕ αγωγές που αφορούν την από 1.1.2013 παράνομη περικοπή των αποδοχών μας σε ποσοστό υπέρτερο του 25% σε σχέση με τις αποδοχές μας της 31.10.2011. Ειδικότερα έχουμε ασκήσει:

Α) Την από 19.12.2016 με ΓΑΚ58256/2016 και ΕΑΚ 1425/2016 αγωγή (Θεοδούλης κλπ. συν. 23 εργαζόμενοι) επί της εκδόθηκε η υπ΄αριθ.1234/2017 απόφαση του ως άνω δικαστηρίου, η οποία έκανε δεκτή την αγωγή και υποχρέωσε την εταιρεία σας στην καταβολή των αιτούμενων ποσών νομιμότοκα από το τέλος του μήνα που το κάθε κονδύλι κατέστη απαιτητό, καθώς και στη δικαστική δαπάνη μας (η οποία καθορίστηκε στο ποσό των 350 ευρώ). Κατά της ως άνω υπ΄αριθ. 1234/2017 απόφασης η εταιρεία σας άσκησε την από 3.11.2017 και με ΓΑΚ 60936/2017 (Ειρηνοδικείου) και 608980/2017 (Πρωτοδικείου) έφεσή της ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η συζήτηση της οποίας έχει προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 19.10.2018.

Β) Την από 1.6.2017 με ΓΑΚ28722/2017 και 603/2017 αγωγή (Ταβουλάρης Αντώνιος κλπ. συν. 47 εργαζόμενοι) επί της οποίας εκδόθηκε η υπ΄αριθ. 1470/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, η οποία έκανε δεκτή την αγωγή για το σύνολο των αιτούμενων ποσών. Η εν λόγω απόφαση κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή για όλους τους ενάγοντες για το ποσό των 2.500 ευρώ πλην του 1ου, 2ου, 3ου, 10ου, 12ου, 22ης και 47ης για τους οποίους κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή για όλο το επιδικασθέν ποσό. Κατά της ως άνω υπ΄αριθ. 1470/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών η εταιρεία σας άσκησε την από 3.1.2018 και ΓΑΚ 253/2018 (Ειρηνοδικείου) και 10788/2018 (Πρωτοδικείου) έφεσή της ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η συζήτηση της οποίας έχει προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 11.10.2019.

Μετά την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων επιδιώξαμε τη συνεννόηση με τη Διοίκηση της εταιρείας προκειμένου να καταβληθούν τα επιδικασθέντα ποσά που κηρύχθηκαν προσωρινώς εκτελεστά στους εργαζόμενους. Όμως, η Διοίκηση επινοώντας διάφορα προσκόμματα αρνείται πεισμόνως να καταβάλει στους εργαζόμενους τα επιδικασθέντα ποσά, πάρα τις σχετικές προς τούτο οχλήσεις μας και κυρίως, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία έχει υποχρέωση να τα καταβάλει καθώς για κάποιους από τους εργαζόμενους (Ταβουλάρης Αντώνιος κλπ) η απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών έχει κηρυχθεί προσωρινώς εκτελεστή.

Ενόψει της ανωτέρω αδικαιολόγητης άρνησης να εκπληρώσετε τη νόμιμη υποχρέωσή σας, σας καλούμε για τελευταία φορά σε συνάντηση στα γραφεία της εταιρείας σε ημερομηνία και ώρα που θα ορίσετε εσείς, εντός των επόμενων δέκα ημερών.

Σε περίπτωση δε που η ως άνω συνάντηση δεν πραγματοποιηθεί και η εταιρεία δεν προχωρήσει σε καταβολή των δικαστικώς επιδικασθέντων ποσών, σας δηλώνουμε ότι θα ενεργήσουμε καθ΄υμών τα νόμιμα.


ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ                  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΛΑΣ