Τρίτη, 5 Ιουνίου 2018

Εξώδικο ΠΟΣ προς ΟΣΕ και ΕΕΣΣΤΥ για έναρξη διαπραγματεύσεων για σ.σ.ε

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΗ

ΕΞΩΔΙΚΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών (Π.Ο.Σ.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κάνιγγος, αριθμ. 6 και εκπροσωπείται νόμιμα.

Π Ρ Ο Σ
1. Την ανώνυμη εταιρεία, με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Σ.Ε.) Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καρόλου, αριθμ. 1-3 και εκπροσωπείται νόμιμα.
2. Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού  (Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ.)  Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καρόλου, αριθμ. 1-3 και εκπροσωπείται νόμιμα.
Γ Ι Α
Την έναρξη διαπραγμάτευσης για την κατάρτιση νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.


ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΣΕ 

1. Την Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ)", η οποία εδρεύει στην Αθήνα, - Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου και εκπροσωπείται νόμιμα.
2. Τον κο Υπουργό Οικονομικών, κο Τσακαλώτο. 
3. Τον κο Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κο Σπίρτζη. 
4. Τον κο Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κο Μαυραγάνη. 
5. Τον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας, ο οποίος εδρεύει στην Αθήνα, - Πλ.Βικτωρίας, αριθμ. 7 και εκπροσωπείται νόμιμα.
------------------------------------------------------------------------------------------

  Η Διοίκηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών (Π.Ο.Σ.) αποφάσισε κατά τη συνεδρίασή της την 23 Μαΐου 2018, να κινήσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.1876/90, τη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την κατάρτιση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για το έτος 2018, οι όροι της οποίας θα αποτελούν συνέχεια των ρυθμίσεων των προηγούμενων ΕΣΣΕ και ιδίως αυτών της ΣΣΕ του έτους 2016. Σημειώνεται ρητά, ότι η παρούσα πρόσκληση σε διάλογο δεν συνιστά καταγγελία της προηγούμενης ΣΣΕ, τα εκ της οποίας εδραζόμενα δικαιώματα δε θίγονται, αλλά εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την λήξη της ισχύος της ή την αναθεώρησή της με νέα ΣΣΕ. 
Για τους λόγους αυτούς σας καλούμε μέσα στις προθεσμίες που θέτει ο Ν.1876/90, να ορίσετε τους εκπροσώπους σας για την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Η πρώτη συνάντηση προτείνουμε να πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Π.Ο.Σ. 
Σας γνωρίζουμε ότι στις συλλογικές διαπραγματεύσεις εκπρόσωποι της Π.Ο.Σ. θα είναι οι: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ - Πρόεδρος, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΟΥΡΛΙΑΚΑΣ - Γενικός Γραμματέας,  ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ - Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΙΤΣΑΣ – Γραμματέας Οικονομικών, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ - Γραμματέας Οργανωτικού, ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΣ - Αναπληρωτής Γραμματέας Οικονομικών, συνεπικουρούμενοι και από την Νομική Σύμβουλο της Π.Ο.Σ.
 _____________________________________________________
Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς τις ανώνυμες εταιρείες με τις επωνυμίες Ο.Σ.Ε. Α.Ε. και Ε.Ε.Σ.ΣΤ.Υ. Α.Ε., το Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ., τον Υπουργό Οικονομικών, τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και τον ΟΜΕΔ, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.

Αθήνα, 5 Ιουνίου 2018
      Ο Πρόεδρος                     Ο Γενικός Γραμματέας 

ΠΑΝΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ        ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΟΥΡΛΙΑΚΑΣ